Rendelőnk telefonszáma:

+36 20 249 6744

Amennyiben a szám foglalt kérjük hívja a központi recepciónkat az alábbi elérhetőségen

+36 1 700 3930

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Árkád Dental Kft (cégjegyzékszám: Cg. 01 09 190366, adószám: 24937025242, székhely: 1147 Budapest, Telepes utca 72-74., a továbbiakban: Árkád Dental Kft.), mint szervező

2021. 05. 18-05.31. napja közötti időszakban (a továbbiakban: nyereményjáték időszak) „Páros fogfehérítés ingyen ajándékba” elnevezéssel nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Játék), amelynek részvételi feltételeit (a továbbiakban: Játékszabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Játékos

A Játékban részt vehet Játékosként az a nagykorú természetes személy, aki az alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikét teljesíti:

a) A nyereményjáték időszaka alatt a nyereményjáték posztja alá kommentál, hogy a videóban mi megy a tévé felvételen és üzenetet küld az Árkád Dental facebook oldalán, hogy milyen kezelésre jönni szívesen kedvezményesen továbbá az alábbi adatokat elküldi:
• Játékos neve
• Játékos e-mail címe

b) A Játékszabályzatban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

  1.2 Játékból kizárt személyek

  A Játékban a Lebonyolító, valamint a Szervező dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő e-mail címet vagy érvényes telefonszámot ad meg, érvényesen nem vehet részt.

  Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

  Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrációt küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervezők döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

  1.3 Játékban feltett kérdés

  A Játék részeként a Szervezők az alábbi kérdésre várják a Játékos válaszát:

  A facebookon megosztott Sipos Péterrel készült videóban milyen műsor megy a tvben?

  1.4 Részvételi feltételek vizsgálata

  A Játék lezárását (2021.március 15.) követően, a Játékban az 1.1. pont első felében rögzített részvételi feltétel vizsgálatakor kizárásra kerül, az a Játékos, aki

  • nem járult hozzá adatai kezeléséhez, illetve azt visszavonta,

  • rosszul válaszolt a feltett kérdésre,

  • a Játék Szervezőinek vagy a Lebonyolítójának munkavállalója, vezető tisztségviselője, vagy ezek közeli hozzátartozója;

  • nem adta meg adatait, vagy rossz, téves adatokat adott meg.

  1.5 Hozzájárulás a játékban való részvételhez és a feltételek elfogadása

  A Játékban való részvétellel a Játékos visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy a jelen Játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat teljes körűen megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja.

  2. REGISZTRÁCIÓ, A JÁTÉK LEBONYOLÍTÁSA

  2.1 Adatok teljes körű és pontos megadása

  Játékos a nyereményjáték időszak alatt regisztráció során adatait a valóságnak megfelelően, teljes körűen és pontosan köteles megadni. A valóságnak nem megfelelő, hiányos vagy téves adatokat tartalmazó regisztrációt a Lebonyolító a Játék során nem veszi figyelembe. A regisztrációk beérkezési időpontjának meghatározásaként a Játék, illetve az Üzemeltető szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

  2.2 Pontos válaszadás

  Játékosnak a Játékszabályzat 1.2. pontjában meghatározott kérdésre a meghatározott 3 db lehetséges válasz közül a helyeset kell kiválasztania.

  2.3 Regisztráció visszaigazolása

  A regisztráció sikeres megtörténtét, és a Játék megoldásának eredményét a Lebonyolító a regisztráció során megadott e-mail címen visszaigazolja a Játékos számára.

  2.4 Korlátozott számú regisztráció

  Egy Játékos érvényesen csak egyszer regisztrálhat és próbálkozhat a Játék megoldásával. A beküldött megoldás utólagosan nem módosítható.

  3. NYEREMÉNY ÉS JOGOSULTAK

  3.1 Nyeremény

  Kisorsolásra kerül három darab 2 főre szóló rendelői fogfehérítés a helyes választ adó játékban résztvevőnek.

  3.2 A Játék eredményének meghatározása

  Applikáció segítségével véletlenszerűen sorsoljuk ki a nyerteseket, akiket június 1-jén értesítünk ki!

  3.3 Az ajándék kézbesítése, átadása a nyertes Játékosoknak:

  Az értesítést követően várjuk, hogy bejelentkezzenek időpontra és kezelésben részesítsük a nyerteseket!

  3.4 Adó- és járulékfizetés

  Az ajándékot kapó Játékost az ajándékkal kapcsolatosan személyi jövedelemadó-és járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli. Az ajándék az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.

  5. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

  5.1 Adatkezelés a Játékos hozzájárulása alapján

  A Játékban való részvétel, és a regisztráció során az adatok (e-mail cím, illetve a családi név és keresztnév, valamint a nyertes Játékos részéről a telefonszám és az értesítési cím) megadása önkéntes. A Játékos a Játékban való részvétellel weboldalán történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatait a Szervező a Játékban való részvételhez, a nyeremény átadásához felhasználja, azokat nyilvántartsa és kezelje.

  Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szervezők nem vállalnak felelősséget, felelősségüket kifejezetten kizárják.

  5.3 A Játékost megillető érintett jogok

  A Játékos személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, illetve kérheti adatai helyesbítését, adatai kezelésének korlátozását, adatai hordozását, illetve azok törlését, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog.

  Ezen kéréseit, igényeit e-mailen az info@arkad-dental.hu e-mail címre várjuk.


   

  5.4 Adatvédelmi jogi keretek és megőrzési időtartam

  A Játékos által a regisztráció során megadott adatokat a Szervezők az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet -GDPR) rendelkezéseinek megfelelően az Árkád Dental kft. és a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint, ezen feltételeket maradéktalanul betartva kezelik.

  A Játékosok adatait a Lebonyolító és az Üzemeltető a Játék lezárásáig (sorsolást követően legkésőbb a nyertes Játékosok értesítéséig), Szervezők a Játék lezárását követő 12 hónapig kezelik. Amennyiben a Játékos az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, úgy adatai törlésre kerülnek. A nyertes Játékosok adatait a Szervezők a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § rendelkezései szerint 8 évig kötelesek megőrizni.

  Az adatkezelés további részletszabályait a Szervezők adatkezelési tájékoztatói tartalmazzák.

  Budapest, 2021.05.17.


   

   


  Visszahívást kérek


  Árkád Implant Center fogászati szakrendelő

  Szolgáltatásaink

  Szolgáltatásaink

  Tekintse át, hogy milyen szolgáltatásokat vehet igénybe fogorvosaink segítségével!

  Megnézem
  Fogorvosaink

  Fogorvosaink

  Fogorvosaink és munkatársaink várják, hogy szakszerű segítséget nyújtsanak a panaszaira.

  Megnézem
  Időpontfoglalás

  Időpontfoglalás

  Időpontot kérek fogorvosi kezelésre vagy szűrésre!

  Megnézem
  Kapcsolat

  Kapcsolat

  Írja meg miben segíthetünk és szívesen visszahívjuk!

  Megnézem